Nålebehandling i fysioterapi


Nålebehandling i fysioterapi

Nålebehandling er en terapeutisk behandlingsmetode hvor tynne nåler brukes i behandling. Behandlingen er basert på kunnskap om anatomi, fysiologi, nevrofysiologi, patologi og prinsipper for kunnskapsbasert medisin. Nålebehandlingen velges som et tiltak dersom den fysioterapeutiske undersøkelsen og pasientens ønsker tilsier at nålebehandling kan være hensiktsmessig. Det finnes vitenskapelig dokumentasjon for flere nevrofysiologiske virkningsmekanismer ved nålebehandling. Forskning viser best effekt innen behandling av smerter i muskelskjelett-systemet. Nålebehandling praktiseres i hovedsak av fysioterapeuter.

Krav til fysioterapeuten
Før behandlingen starter, kan du stille spørsmål til fysioterapeuten om vedkommendes kompetanse. Faggruppen anbefaler kun fysioterapeuter som har gjennomgått NFFs kursrekke på området.

Behandlingen
Behandlingen blir lagt opp etter pasientens symptomer på grunnlag av en fysioterapeutisk undersøkelse. Selve behandlingen utføres ved at utøveren stikker tynne, sterile nåler gjennom huden på de utvalgte punktene. Antall nåler som brukes varierer, og tiden nålene står i kroppen, varierer fra noen få minutter til 20 minutter. Behandlingen skal være smertefri.

Hva kan nålebehandling hjelpe deg med?
Smertelindring er en hovedhensikt ved nålebehandling. Nålebehandling kombineres alltid med veiledning og andre metoder, for eksempel massasje og/eller aktive tiltak. Kunnskap om kroppens anatomi, fysiologi, nevrofysiologi og sykdomslære står sentralt i utøvelsen av nålebehandling. Fysioterapeuten setter klare mål for hva som skal oppnås gjennom behandlingen sammen med pasienten.

Gjør nålebehandling vondt?
Nålebehandling gjør ikke vondt. Litt ubehag vil nok noen oppleve, men langt de fleste vil bare kjenne et lite stikk når nålen stikkes gjennom huden. Når nålener riktig plassert, skal pasienten kjenne et press eller en dump følelse i området der nålen står.

Bivirkninger
Det finnes bivirkninger med nålebehandling som til dels kan være alvorlige. Fysioterapeuter med god kunnskap i anatomi, og som har gått gjennom et veiledet opplæringsprogram i faggruppens regi, vil utøve nålebehandling på et høyt faglig nivå. Dermed reduseres faren for bivirkninger.

Fysioterapeuter med spesiell kompetanse i nålebehandling
Det er stadig flere fysioterapeuter som driver med nålebehandling, både selvstendig næringsdrivende og ansatte fysioterapeuter. Du finner dem
- på private institutter.
- i kommunehelsetjenesten.
- i sykehus, ved føde-/barselavdelinger, samt gynekologiske avdelinger.
- i sykehus, ved revmatologiske avdelinger og rehabiliteringsavdelinger.
- i poliklinikker.
På www.fysio.no/nålebehandling kan du lese mer om fysioterapeuter som bruker nåler i behandlingen.

Må du ha henvisning?
Etter dagens lovverk er det bare behandling hos fysioterapeuter med kommunal driftsavtale som gir pasientene rett til full trygderefusjon. Trygderefusjon har man rett til når man har fått henvisning til fysioterapi fra lege eller manuellterapeut. Staten dekker da hele eller deler av behandlingskostnadene. Du kan også henvende deg direkte til fysioterapeut uten henvisning, men da frafaller retten til trygderefusjon. For å finne ut om fysioterapeuten har driftsavtale, kan du spørre fysioterapeuten direkte, kontakte kommunen, eller spørre HELFO. Du kan
ta direkte kontakt med den kommunale helsetjenesten på telefon eller ved å sende en skriftlig henvendelse. Tjenesten er gratis.

NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi
Faggruppens formål er å:
• innhente, vurdere og formidle teoretisk og praktisk kunnskap om sensorisk stimulering med nåler, samt håndtering av smerter på et forskningsbasert og internasjonalt nivå.
• formidle kunnskap om fysiologiske virkningsmekanismer ved sensorisk stimulering med nåler og perkutan elektrisk nervestimulering.
• fungere som et lærings- og utdanningsmiljø for det spesialiserte fagområdet.
• bidra til løpende klinisk kvalitetsutvikling, yrkesutvikling, spesialisering og legitimitet.
• bidra til vitenskapelig orientering og forskningsutvikling innen fagområdet nålebehandling i fysioterapi.

Faggruppens fag- og virksomhetsområde er:
• klinisk diagnostisering av type smerte og identifisering av funksjonsproblemer ut fra ICFs biopsykososiale interaksjonsmodell.
• behandling av smerte i muskel- og skjelettsystemet med nåler.
• elektroterapibehandling av smerter med strømførende nåler.
• elektroterapibehandling av smerter med transcutan elektrisk nervestimulering (TENS).
• smertebehandling med aktive og passive tiltak i kombinasjon med nålebehandling.

På www.fysio.no/nålebehandling kan du lese mer om
faggruppen. Du finner også faggruppen på Facebook.