Hjerte- og lungefysioterapi


Hjerte- og lungefysioterapi
For pasienter med hjerte- og lungesykdom er det viktig med regelmessig fysisk aktivitet og trening for å opprettholde eller øke funksjonsevnen og hindre
forverring av sykdommen. Effektene som oppnås ved trening er ferskvare, og tapes dersom man slutter å være i jevnlig aktivitet. Fysioterapeuter har kompetanse i å kartlegge
og teste funksjonsnivå, både i en tidlig fase av sykdommen, etter skade eller operasjon og lenger ut i sykdomsforløpet. Basert på testresultater kan fysioterapeuter tilrettelegge et trygt treningstilbud som inneholder blant annet styrke, kondisjon og bevegelighetstrening. Pasientene får tilpasset trening og lærer mestringsteknikker som vil bidra til mindre
komplikasjoner og gi en bedre hverdag. Målet med behandlingen er å bevare og fremme funksjonsnivå og grad av selvhjulpenhet, samt gjøre pasientene trygge på hvor hardt de kan anstrenge seg. Fysioterapeuter veileder pasienter med hjerte- og/ eller lungesykdom slik at de får bedre forståelse for egen sykdom og kunnskap om opprettholdelse av funksjonsnivå. Informasjon og kunnskap om sykdommen og behovet for å endre levevaner i forhold til trening og røykeslutt er sentralt for å hindre videre utvikling av sykdommen. Målet er best mulig helserelatert livskvalitet. Fysioterapeuter arbeider med forebygging av hjerte- og lungesykdommer i befolkningen generelt og blant mennesker med spesiell risiko for utvikling av livsstilsrelaterte sykdommer spesielt.

Hva kan hjerte- og lungefysioterapeuter hjelpe deg med?

 •  Vurdering og testing av funksjonsnivå
 •  Utarbeidelse av hjerte- og lungerehabiliteringsprogram
 •  Tilrettelegging og tilpasning av fysisk aktivitet
 •  Trening i grupper (for eksempel hjerte- og lungetrening)
 •  Pusteteknikk og pusteøvelser
 •  Behandling for å fjerne slim
 •  Smertelindring
 •  Avspenningsøvelser og kroppsbevissthet
 •  Behandling av muskel- og skjelettplager
 •  Kartlegging av behov for hjelpemidler
 •  Opplæring av pasient og pårørende i forhold til sykdomsmestring
 •  Veiledning og opplæring av helsepersonell og andre samarbeidspartnere, for eksempel lærere og barnehagelærere (førskolelærere), for bedre tilrettelegging av forholdene i  dagliglivet

Eksempler på noen av de vanligste diagnosene som hjerte- og lungefysioterapeuter behandler:

 •   Hjerteinfarkt, angina og hjertesvikt
 •   Hjerterytmeforstyrrelser
 •   Hjerte- og lungeopererte
 •   Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)
 •   Astma
 •   Cystisk fibrose
 •   Bronkiektasier
 •   Sarkoidose
 •   Lungefibrose
 •   Medfødte hjerte- og lungesykdommer
 •   Andre sykdommer relatert til hjerte og lunge, for eksempel lungekreft

Hvor finner du hjerte- og lungefysioterapeuter?
I kommunehelsetjenesten og på private institutt, på sykehusavdelinger, som for eksempel på hjerte- og lungeavdelinger, intensiv, kirurgisk og
medisinsk avdeling, barneavdelingen og dagsenter/poliklinikk og rehabiliteringsinstitusjoner.

Må du ha henvisning?
Etter dagens lovverk er det bare behandling hos fysioterapeuter med driftsavtale som gir pasientene rett til trygderefusjon. Trygderefusjon har man rett til når man har fått henvisning til fysioterapi. Henvisning kan gis av lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Staten dekker da hele eller deler av behandlingskostnadene. I dag har lungepasienter full
trygderefusjon, mens for hjertepasienter er det noen diagnoser som gir rett til full trygderefusjon inntil 6 måneder etter operasjon. Nærmere informasjon om hva som gjelder i ditt tilfelle, kan fås av den som skriver ut henvisningen. Du kan også henvende deg direkte til fysioterapeut uten henvisning, men da frafaller retten til trygderefusjon. For å finne ut om fysioterapeuten har driftsavtale, kan du spørre fysioterapeuten direkte, kontakte kommunen, eller spørre trygdekontoret.

Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi MNFF
Norsk Fysioterapeutforbund er ansvarlig for godkjenning av spesialister i hjerte- og lungefysioterapi. Omfattende praksis og videreutdanning ligger til grunn for spesialistgodkjenningen.