Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeuten tilrettelegger barn og unges omgivelser for å fremme optimal bevegelsesutvikling, bevegelsesglede og god helse. Fysioterapeuten medvirker til og igangsetter tiltak som fremmer et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehage, skole, institusjon, SFO, fritid og hjem.

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne, deltakelse og aktivitet. Behandlingen skal gi velvære og livskvalitet, og kompensere for funksjonssvikt.

Alle fysioterapeuter som arbeider med barn og ungdom, har en grunnutdanning. Mange fysioterapeuter har i tillegg etter- og videreutdanning innenfor barne- og ungdomsfysioterapi eller relevante mastergrader. Det teoretiske grunnlaget for fysioterapi bygger på de medisinske basalfagene. Dette er teorier om motorisk utvikling, læring og pedagogiske og psykologiske læringsmodeller. 


Hvordan arbeider fysioterapeuten? 

Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuten en grundig undersøkelse som gir en kartlegging av barnets ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser. Dette gjøres i samarbeid med foreldre, eventuelt andre fagpersoner og barnet selv. Fysioterapeutenlegger til rette for behandling og tiltak individuelt og/eller i grupper. Fysioterapeuten tilrettelegger derfor ofte for trening i hjemmet, barnehagen eller i skolen, og kan veilede og følge opp regelmessig etter behov.

Alle har krav på en individuelt tilpasset behandlingsplan. 

Foresatte har en sentral rolle i barnets helse, og er en viktig part i arbeidet med en behandlingsplan. Det er foresattes og barnets egne behov som er retningsgivende for hvordan tiltakene gjennomføres. Med utgangspunkt i fagkunnskap og barnets behov og motivasjon bestemmes mengde, varighet og intensiteten av tiltakene sammen med foresatte. I perioder kan barnet ha behov for intensiv trening, i andre perioder langt sjeldnere.

Noen av fysioterapeutens vanligste samarbeidspartnere er barna og ungdommene selv, foresatte, helsesøster, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, ergoterapeuter, Habiliteringstjenesten, sykehus og fastlege. Andre samarbeidspartnere kan være rehabiliteringstjenester, kompetansesentre og idrettslag. Politikere og teknisk etat er også viktige for å legge samfunnsforholdene til rette for barn og unge.

Fysioterapeuten tar del i vurdering, utprøving og tilpasning av hjelpemidler.

Når har barn behov for fysioterapi?

Når foresatte, helsepersonell eller andre er usikre på barnets utvikling, kan fysioterapeuten gjøre en vurdering. Indikasjoner kan være kjente risikofaktorer, diagnoser som tilsier behov, sen eller avvikende bevegelsesutvikling, smerte eller påfallende slapphet eller stivhet.

Andre indikasjoner kan være redusert blikkontakt, nedsatt syns-, hørsel- og berøringssans eller samspillsvansker. Barnet kan også ha trivselsproblemer, være påfallende urolig eller ha problemer med å suge, spise og sove. Barn med smerter i muskel-skjelett-apparatet, som for eksempel spenningshodepine, skulder-, rygg- og nakkeproblemer, kan også få hjelp hos fysioterapeut.

Vanlige diagnoser og problemstillinger hos barn og unge som kan behandles av fysioterapeut:

 • Nevromuskulære sykdommer, for eksempel cerebral parese
 • Andre nevrologiske lidelser
 • Muskelsykdommer
 • Psykisk utviklingshemming
 • Skjev nakke/torticollis
 • Deformiteter, for eksempel klumpfot, dysmeli
 • Hoftelidelser, for eksempel hofteleddsdysplasi, calve legg perthes
 • Andre ortopediske lidelser
 • Lungesykdommer, for eksempel astma, cystisk fibrose
 • Revmatiske sykdommer
 • Følgetilstander etter ulykker
 • Opptrening etter operasjoner
 • Ulike syndromer
 • Psykiske vansker
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Barn med forsinket motorisk utvikling
 • Barn som faller utenfor lek med jevnaldrende pga. fysiske hindringer

Hvor møter du fysioterapeuter som arbeider med barn og ungdom?

 • Helsestasjon
 • Barnehage, skole og skolefritidsordningen (SFO)
 • Hjemme hos barnet
 • Private og kommunale fysioterapiinstitutter
 • Sykehus og institusjoner
 • Habiliteringstjeneste
 • Kompetansesentre
 • Hjelpemiddelsentraler

Må du ha henvisning?

Fysioterapibehandling av alle barn under 12 år og barn/ungdom med bestemte diagnoser opp til 18 år er gratis. Ved behandling hos selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med kommunal avtale er det nødvendig med henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. I utgangspunktet kan alle henvise til kommunalt ansatte fysioterapeuter i kommunen.

Du kan også henvende deg direkte til fysioterapeut uten driftsavtale og trenger da ikke henvisning, men da bortfaller retten til trygderefusjon. For å finne ut om fysioterapeuten har driftsavtale, kan du spørre fysioterapeuten direkte, kontakte kommunen, eller spørre NAV.

Spesialist i barnefysioterapi MNFF

Norsk Fysioterapeutforbund er ansvarlig for godkjenning av spesialister innen ulike fagfelt i fysioterapi. Omfattende praksis og videreutdanning eller mastergrad ligger til grunn for spesialistgodkjenningen.