Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Samhandlingsreformen

Stortinget vedtok i april 2010 en samhandlingsreform for helsetjenesten. 1. januar 2012 ble første del av samhandlingsreformen satt ut i live, og reformen er deretter innført gradvis i løpet av fire år. Målet med samhandlingsreformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud, å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen. Statlige myndigheters rolle er å bidra til at oppgavene følger de vanlige strukturer og styringslinjer. KS har også en understøttende rolle overfor kommunene, og Helse- og omsorgsdepartementet har derfor inngått en intensjonsavtale med KS for å samarbeide om gjennomføringen av samhandlingsreformen. Reformen medfører nye helsepolitiske målsetninger, som blant annet vil medføre endringer i organisering og samarbeid i helsevesenet. På denne siden vil du finne noen sentrale dokumenter og grunnleggende informasjon om samhandlingsreformen og fysioterapeutenes rolle i den.

Helse- og omsorgsdepartementet har lansert en nasjonal veileder for samarbeidsavtaler mellom sykehus og kommuner. Avtalene skal blant annet sikre gode løsninger for utskrivningsklare pasienter, og at pasienter ikke legges inn på sykehus hvis de kan få like god eller bedre behandling i kommunen der de bor. Se lenkesamlingen til høyre.

Fysioterapitjenesten: arbeidsfordeling og prioritering

Retningslinjer fra Tromsø kommune (se relaterte dokumenter) illustrerer hvordan en kommune kan fordele oppgaver og prioritere innenfor fysioterapitjenesten. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et interessant eksempel, og NFF har ikke tatt stilling til det konkrete innholdet. Prosesser, arbeidsmåter og organisering av tjenesten varierer i Kommune-Norge, uavhengig av felles lov- og avtaleverk.

Eksempler på samhandlingstiltak

Forebygging av diabetes type 2

Smertepasienter og lettere psykiske plager

Forskning på samhandling for kronisk syke

Tidlig intervensjon: svangerskap og tidlige leveår

Skolestart, bevegelsesutvikling og jenter

Overvektige born og inaktive vaksne

Barselgrupper og fysisk aktivitet i barnehager

Habilitering av barn

Kvalitetsutvikling innenfor helse- og sosialtjenestene

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser