Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapeutårsverk i kommunene

Nøkkeltall fra det kommunale og statlige rapporteringssystemet på nasjonalt nivå (KOSTRA) offentligjøres i juni hvert år.


Utvikling over tid

Vi har sett på utviklingen over tid fra 2000 til 2014 for avtalefysioterapeuter. Det vi ser er at antallet avtalefysioterapeuter er stabilt mens befolkningen har flyttet på seg. Det innebærer at antallet fysioterapeuter i byene ikke har fulgt befolkningsveksten. Oslo skiller seg særlig ut, med en faktisk reduksjon i antall avtaler. Samtidig har det i småkommunene vært en svak økning i antall hjemler tross liten folkevekst eller fraflytting.

I tabellen nedenfor har vi også tatt med de mellomstore kommunene, over lengre tid (fra 1994) og som inkluderer alle kommunale fysioterapeuter, ikke bare avtalefysioterapeutene.

Her ser vi at totaldekningen i småkommunene over de siste 20 årene økt jevnt og trutt fra 6,5 fysioterapeuter per 10 000 i 1994 til nesten 11 i 2014. I de største kommunene har dekningen blitt dårligere i perioden 2000-2011, (lyseblå strek). Den lille økningen vi kan registrere de siste tre årene har kun brakt oss tilbake til 1997-nivå.

               

Generelt fra 2014-dataene

Resultatet av den kommunale og statlige rapporteringen (KOSTRA) for 2014 viser ingen eller ubetydelige endringer i dimensjoneringen av den kommunale fysioterapitjenesten i 2014. Antallet årsverk av fysioterapeuter er økt med rundt 60 i kommunehelsetjenesten. Med 8,9 årsverk per 10 000 innbyggere er nivået det samme som i 2013. For fysioterapeutene i skolehelse- og helsestasjonstjenesten ser vi knapt noen effekt av ekstrabevilgningen i 2014-statsbudsjettet til dette tjenesteområdet. Det ble bare to flere årsverk sammenliknet med 2013. I hele perioden 2007–2014 har nivået dermed vært 0,4 årsverk per 10 000 innbyggere.

På to områder fortsetter den beskjedne økningen vi har sett de siste årene. Antall timer fysioterapi per beboer på sykehjem har økt til 0,39 timer per uke (0,38 i 2013), og antall årsverk per kommunale driftsavtale har økt til 0,79 (0,78 i 2013). 

Generelt fra 2013-dataene

Tallene for 2013 viser noe økning av fysioterapeutårsverk i kommunen de siste årene. Det er likevel slik at dekningen var bedre i 2002 enn i 2013. I 2013 var det 8,9 årsverk per 10 000 innbyggere, men det er fremdeles ikke på 2002 nivå hvor det var 9,1 årsverk per 10 000 innbyggere. Det største økningen av årsverk i 2013 er blant ansatte fysioterapeuter. I 2013 var det 13,7 nye årsverk fysioterapeuter med driftstilskudd og 114,6 nye årsverk ansatte.Det er en nedgang i årsverk på helsestasjon/skolehelsetjenesten, mens antall barn er stabilt. Jordmødre, helsesøstre og andre sykepleiere har hatt en vekst på 3 %, legeårsverkene er forholdsvis stabilt, mens det er en nedgang i årsverk fysioterapeuter i tjenesten.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser