Fysisk aktivitet i skolen

Skolen har en klar forpliktelse til å bidra til god folkehelse og Alliansen for fysisk aktivitet i skolen mener at det må komme tydeligere fram i skolens styringsdokumenter slik som i Opplæringsloven med forskrifter, at skolen skal bidra til å ivareta elevenes helse og sette elevene bedre i stand til å ta vare på egen helse.


En time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever
Det må settes et klart og forpliktende mål om en time fysisk aktivitet om dagen for alle skoleelever på alle trinn, tilrettelagt eller ledet av kompetent personell. Timen kan bestå av kroppsøving, rettighetsfestet tid til fysisk aktivitet eller fysisk aktivitet innen øvrige fagtimer. Friminuttene holdes utenfor. For å sikre en time om dagen, må det vurderes om antallet kroppsøvingstimer skal økes. Ungdomsskolen bør prioriteres i denne sammenhengen, men målet må være at det settes av tid til fysisk aktivitet på alle trinn. Endringen må forankres i opplæringsloven, som innebærer en lovfestet rett, men også en plikt for skolene til å tilby fysisk aktivitet for alle elevene.

Alle elever må inkluderes i fysisk aktivitet
Elevene skal ha tilpasset opplæring, for det gir hvert enkelt barn mulighet til å oppleve mestring. Dette må også gjelde fysisk aktivitet og kroppsøving, slik at alle elever får innfridd sine rettigheter til fysisk aktivitet og god undervisning i kroppsøving. Det er like viktig at skolen har kompetanse til å inkludere alle elever i kroppsøving og fysisk aktivitet som i annen opplæring. Skolehelsetjenesten er en viktig ressurs i dette arbeidet.

Fysisk aktivitet og kroppsøving må motivere
Opplæringen i kroppsøving og tilrettelegging for fysisk aktivitet må gjøres slik at elevene blir motivert for å bevege seg mer på fritiden og senere i livet. Da må det sørges for at lærere og assistenter er godt kvalifiserte, og i stand til å gi elvene et godt motiverende tilbud.

Alliansen for fysisk aktivitet i skolen

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund har dannet en allianse for å fremme en time fysisk aktivitet i skolen hver dag.