Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Turnustjeneste

For å bli autorisert som fysioterapeut må du fullføre ett års lønnet turnustjeneste etter grunnutdanningen. Tjenesten omfatter både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.


Turnustjenesten for studenter som har avsluttet sin bachelorutdanning i fysioterapi, er regulert av forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Formålet med turnustjenesten er at turnusfysioterapeuten ved å arbeide under veiledning, opplæring og supervisjon skal få nødvendig erfaring og tilegne seg ferdigheter for selvstendig å kunne utføre faglig forsvarlig virksomhet som fysioterapeut.

Med hjemmel i forskriftens § 19 ga Helsedirektoratet i 2013 nye retningslinjer for turnustjenesten. Formålet er å gi turnussteder i kommuner og helseforetak, turnusfysioterapeuter, turnusveiledere, fylkesmenn og studenter informasjon om krav til faglig innhold, administrering og valgordning i turnustjenesten.

Venteliste
I mars 2012 ble det foretatt en endring i turnusforskriften som blant annet innebærer at det er innført en bestemmelse om at kandidater som ikke har fått turnusplass, blir overført til venteliste. Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for administrering av en ventelisteordning. Retningslinjene er et supplement til gjeldende retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter.

NFF arbeider for at alle ferdig utdannede kandidater som ønsker det, kan få begynne sin turnustjeneste samme år som de er uteksaminert. Arbeidet for å sikre nok turnusplasser både i kommune- og spesialisthelsetjenesten involverer mange aktører. NFFs bidrag består spesielt i politisk påvirkning overfor myndighetene og kontakt med NFFs tillitsvalgte og ledere for fysioterapitjenesten i sykehus og kommuner. Når turnusplassene hvert år kommer til fordeling, holder NFF seg orientert om situasjonen via fysioterapistudentenes interesseorganisasjon FYSIO og Fylkesmannen i Troms, som administrerer ventelisteordningen.

Studenter fra utlandet
Har du tatt din fysioterapeututdanning i utlandet, må du selv skaffe deg turnusplass. NFF anbefaler studenter fra utlandet å søke Helsedirektoratet om å få komme inn under turnustjenesten som er organisert fra direktoratet. Det sikrer deg rettigheter som du ikke har om du ordner deg turnusplass selv, og skaper ordnede og rettferdige forhold for alle turnuskandidater.

NFF har eksempler på at studenter fra utlandet er blitt utnyttet som billig/gratis arbeidskraft i turnusperioden. Vi advarer våre medlemmer sterkt mot å godta slike arbeidsvilkår. I artikkelen "Sosial dumping – med gode intensjoner?" (Fysioterapeuten nr. 10/2014) kan du lese mer om denne problemstillingen, og hvordan NFF har bidratt til å løse slike saker.

Lønn
Under turnustjenesten er kandidatene i et arbeidsforhold og mottar lønn. Årslønnen er p.t.:

  • 336 330 kroner i tariffområdet KS, det vil si alle kommuner unntatt Oslo, og
  • 342 000 kroner i tariffområdet Spekter (helseforetakene). 

Årslønnen for turnuskandidater i Oslo kommune er omtrent på nivå med KS.

Ingen trygderefusjon
Turnuskandidater får ikke trygderefusjon fra HELFO for behandlinger som etter reglene omfattes av slik refusjon. For å få slik refusjon kreves det autorisasjon som fysioterapeut. NFF ønsker å få endret dette.

Dekning av reise- og flytteutgifter
Fysioterapeuter som skal begynne i turnusstilling, kan få hel eller delvis refusjon av reise- og flytteutgifter til turnusstedet. Se relatert lenke.

Turnusseminar
Gjennom turnusåret deltar NFF på turnusseminar ved høyskolene, med politisk ledelse og/eller sekretariatsansatte representert. NFF-medlemmer i turnustjeneste kan få råd, veiledning og bistand fra NFF både i saker som gjelder lønns- og arbeidsforhold og det faglige innholdet i tjenesten. NFF kan også bistå medlemmer som opplever problemer knyttet til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK).

Kontingent
I turnusperioden og i året etter autorisasjon betaler medlemmene halv kontingent.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner