Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om faggruppen


FTR, Fagforum for Terapiridning, ble stiftet i 1988, og er tilsluttet NFF (Norsk Fysioterapeutforbund). 
Landsmøtet (LM) 2004 besluttet at Fagforum for terapiridning skulle få faggruppestatus i inneværende LM periode. Fagforum For terapiridning heter derfor Faggruppe for terapiridning fram til neste LM 2007, da dette skal opp til ny vurdering (jmfr. LM sak 1.8).

FTR arbeider for:
. å utvikle terapiridning som fysioterapeutisk fagområde.
. å utdanne fysioterapeuter som skal drive med terapiridning.
. å informere om terapiridning.
. internasjonalt samarbeide gjennom FRDI (Federation of Riding for the Disabled International).

INTERNASJONALT SAMARBEIDE 
Siden 1953 har terapiriding som behandlingsform spredd seg over hele verden. Det er utviklet flere metoder, og organisert utdanning er etablert i mange land. Det stilles høye krav til utøvere av fagfeltet terapiridning.

Den første internasjonale kongress om terapiridning ble holdt ved "Ponystallen" i 1973. Siden er det avholdt kongresser hvert 3. år, arrangert over hele verden.

FRDI, Federation of Riding for the Disabled International, ble stiftet i 1985, på den 5. internasjonale kongress i Milano. FRDI samordner alt internasjonalt arbeide, utgir jevnlig bulletiner og har opprettet et meget omfattende register over fagbøker, publikasjoner og artikler

I de fleste land er det opprettet egne faggrupper i terapiridning.

MEDLEMSINFORMASJON 
FTR søker å holde seg orientert om interansjonale forhold, og informerer FRDI om sin virksomhet. FTR ble fullverdig medlem av FRDI våren 2000.

FTR har utformet et informsjonsskriv, og utgir "Knegget" elektronisk til sine medlemmer flere ganger i året der vi ønsker å formidle informasjon om terapiridning, og minner om at det finnes en del litteratur på norsk.

Medlemskap koster kr.350.- pr.år, for innmelding ta kontakt med kasserer.

Stoff/saker som ønskes publisert i "Knegget" sendes til redaktøren.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner