Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

En spesialist i psykomotorisk fysioterapi har inngående kunnskap om ulike former for muskel/skjelett lidelser, psykiske lidelser og sammensatte lidelser av ulik alvorlighetsgrad som grunnlag for helhetlig undersøkelse, ressursvurdering og behandling med utgangspunkt i Norsk psykomotorisk fysioterapi.


Følgende 6  krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Egenbehandling - jmfr krav til takstkompetanse
 5. Praksis - generell og veiledet
 6. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Fysioterapeuter som har tatt videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi (60 studiepoeng) og har fått innpass på en master i psykisk helse skal følge alternativ A på høyre side. 

Hva skal du kunne som spesialist - kompetansemål:

 • Har inngående kunnskap om mennesket i et biopsykososialt perspektiv og om hvordan kropp og følelser regulerer hverandre gjensidig gjennom kroppsholdning og bevegelser, pust og muskulatur
 • Har inngående kunnskap om mennesket som sammensatt fenomen, om ulike perspektiver på kropp og sykdomsforståelse, og om det teoretiske grunnlaget for helhetlig undersøkelse, ressursvurdering og behandling
 • Har dybdekompetanse i å undersøke, vurdere og behandle pasienter med smerter fra muskel- og skjelettsystemet, inklusive de som har psykiske og sammensatte lidelser med ulik alvorlighetsgrad
 • Har dybdekompetanse i å undersøke og behandle pasienter med plager fra muskel- og skjelettsystemet, hvor norsk psykomotorisk fysioterapi er kjernemetodikk og utfylles med en bredde av virkemidler og metoder innenfor spesialistområdet
 • Har dybdekompetanse i å utvikle og lede ulike former for bevegelses- og behandlingsgrupper som kan bidra til deltakelse, utforsking, oppdagelse og mestring, og bruke relevante bevegelsesaktiviteter til forebyggende, helsefremmende og behandlende tiltak
 • Kan vurdere relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesprosedyrer og tester og nyttiggjøre seg disse til å dokumentere behandling
 • Har inngående kunnskap om kommunikative utfordringer / kunnskap om den terapeutiske relasjon i arbeid med mennesker med ulike former for biopsykososiale og psykiske lidelser og kan søke innblikk i deres opplevelses- og meningsverden for å stimulere til deltakelse og få fram pasientens ressurser

Samarbeid og veiledning:

 • Har inngående kunnskap om tenkemåter og praksisformer innenfor tilgrensende fag og yrkesgrupper i helsevesenet som grunnlag for konstruktiv arbeidsdeling og samarbeid vedrørende utredninger, behandlingstiltak og viderehenvisninger
 • Kan samarbeide om pasienter i psykomotoriske behandlingsforløp og bidra med sin spisskompetanse til gode pasientforløp og et helhetlig og sammenhengende helsetjenestetilbud mellom tjenestenivåene sykehus – kommunehelsetjeneste
 • Kan definere og begrunne fysioterapirollen i det helhetlige helsetilbudet til pasienter og samarbeide i tverrfaglige team og på tvers av tjenestenivå for å bidra til gode pasientforløp

Fagutvikling:

 • Har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid, og aktuelle faglige retningslinjer innen det psykomotoriske fagfeltet, og kan anvende dette for å utvikle sin fagutøvelse
 • Kan formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innen det psykomotoriske fagfeltet

Krav til praksis

Det kreves 3års praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1år skal være veiledet. For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Se også vedtak i sak 4 på NFFs Representantskapsmøte i 2012. Utover de generelle kravene gjelder følgende for spesialist i psykomotorisk fysioterapi:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres i:

 • primærhelsetjenesten med helsefremmende, forebyggende og kurativt arbeid med pasienter både individuelt og i gruppe 

og/eller

 • spesialisthelsetjenesten med tilsvarende oppgaver som over, der tilknytning til psykiatrisk institusjon er særlig aktuelt. 

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på et annet tjenestenivå enn man jobber til daglig, dersom man har hele spesialistpraksisen sin på ett og samme arbeidssted. Hospitering skal utgjøre minimum 2 uker.
Praksisstedet bør ha utøvende fysioterapeut innen fagfelt knyttet til seg.

Tellende spesialistpraksis må inkludere erfaring med: 

Et bredt pasientgrunnlag som representerer et spekter av muskel- skjelettlidelser og psykiske lidelser innen alle aldersgrupper, inkl. barn og ungdom.

Veiledning:  

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. Det betyr minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning dersom man har mastergraden i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning psykomotorisk fysioterapi

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%