Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tilleggstjenester og forbruksmateriell


Fysioterapeuter som jobber med driftstilskudd må forholde seg til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (takstforskriften) og tilhørende rundskriv til § 5-8.

I Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi kapittel 4 står følgende:

«Det framgår av takstene i kapittel III hva pasienten kan avkreves i egenandel. Regler om fritak for egenandel er gitt i § 5, jf. kapittel II.

Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi og som ikke er dekket av takstene i kapittel III. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil motta tilleggstjenester eller ikke. Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler, hvilke tilleggstjenester og forbruksmateriell som ytes ved instituttet og prisen på dette. Prisen på forbruksmateriell og tilleggstjenester fastsettes av fysioterapeuten selv og skal være spesifisert på pasientens kvittering. Det kan for eksempel være tape, innleggssåler, støttebandasjer/strømper, utstyr for hjemmetrening.

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling.

Pasient kan også avkreves betaling for utskrift/kopiering av pasientjournal etter takst 5 i gjeldende forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, jf. forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal § 12.

Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et ekspedisjonsgebyr etter takst 8 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av denne forskriften.

Betaling for forbruksmateriell, tilleggstjenester, uteblivelse fra time, utskrift av journal og ekspedisjonsgebyr dekkes ikke av folketrygden og anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3.»

Rundskriv til § 5-8 sier:

«Takster og driftstilskudd inkluderer ordinære driftskostnader som utgifter til leie av lokaler, strøm, forsikringer, renhold, telefon mv. og pasienten kan ikke avkreves betaling for slike kostnader.

Fysioterapeuten kan ikke ta betaling for driftsutgifter knyttet til behandlingsformer som det er takster og egenandeler for, for eks. for nåler når dette brukes i triggerpunktbehandling.

Fra 1.1.2016 bortfalt takstene A7, A11, B 20 og B21 som egne takster og honorarene ble lagt inn i A2- takstene. Fysioterapeuten kan ikke defineres f. eks. elektroterapi, ultralyd, medisinske bad og pakninger som tilleggstjenester og kreve betaling ut over ordinær egenandel av pasientene.»

Hva er en tilleggstjeneste?
Tilleggstjenester er en tjeneste som er faglig forsvarlig fysioterapi uten at det finnes en takst for denne tjeneste i takstforskriften. I prisen til en tilleggstjeneste ligger alle kostnader fysioterapeuten har.

«Ordinære driftskostnader som selvstendignæringsdrivende ved et fysioterapiinstitutt som utgifter til leie av lokaler, strøm, forsikringer, renhold, telefon m.v. er ordinære driftskostnader og ikke å anse som en tilleggstjeneste» Fysioterapeuten kan heller ikke kreve et generelt gebyr av alle pasienter for eksempel for slitasje på apparater eller lignende.

Krav som  NFF mener må være oppfylt
For at fysioterapeuten skal ta seg betalt for en tilleggstjeneste mener NFF at følgende krav må være oppfylt:  

 1. tjenesten må falle inn under faglig forsvarlig fysioterapi
 2. pasienten er informert om frivillighet ved en tilleggstjeneste
 3. pasienten er informert om at en tilleggstjeneste ikke kan godskrives egenandelstak 2

Ad 1. Faglig forsvarlig fysioterapi
Fysioterapeuten må være sitt ansvar bevisst i forhold til helsepersonelloven og krav om faglig forsvarlighet (§ 4). Forsvarlighetskravet for helse- og omsorgstjenesten er forankret i anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer. Forsvarlighetskravet innebærer at valg av fysioterapeutiske tiltak skal være basert på en kritisk vurdering av forskningskunnskap, systematisert erfaringskunnskap og brukerkunnskap. Det finnes forholdsvis nye behandlingsformer som har lite forskningsdokumentasjon, slike behandlingsformen skal vurderes nøye før de tilbys pasienten som en tilleggstjeneste. 

Ad 2. En tilleggstjeneste er frivillig
Pasienten må være opplyst om hvorfor det er viktig med en tilleggstjenestene og ha mulighet til å samtykke eller avvise. Dersom det er lite forskning eller kunnskapsbasert dokumentasjon i forhold til effekt av behandlingen skal pasienten orienteres om dette.

Ad 3. Informasjon til pasienten
Fysioterapeuten må informere pasienten hvilke tilleggstjenester som finnes ved instituttet ved hjelp av et oppslag. Informasjonen skal inneholde en oversikt over hvilke tilleggstjenester instituttet gir og hva det koster. Pasienten skal informeres om hvilken del av behandlingen som er refusjonsberettiget og kan godskrives egenandelstak 2 og hvilken del som ikke er det. Prisen for tilleggstjenesten skal være spesifisert på pasientens kvittering.

Eksempler på tilleggstjenester

 • tilbud om bruk av kommersiell treningsstudio
 •  fysioterapirapport til forsikringsselskap, barneverntjeneste, NAV mm
 • sjokkbølgebehandling

Eksempler på forbruksmateriell

 • tape
 • støttebandasjer/ strømper
 • innleggssåler
 • utstyr for hjemmetrening

Tilleggstjeneste som er prisregulert:

 • Utskrift/ kopiering av pasientjournal

Når innsynsretten gjøres gjeldende etter pasientrettighetsloven § 5-1, kan det ved utlevering av kopi eller utskrift kreves betaling av pasienten. Dette fremkommer i Forskrift om pasientjournal. Taksten fremkommer i legenes takstsystem og gjelder også for fysioterapeuter. Taksten kan justeres årlig per 1.7., se NFFs egenandelsplakat.

 • Ekspedisjonsgebyr

Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et ekspedisjonsgebyr. Taksten kan justeres årlig per 1.7., se NFFs egenandelsplakat.

Laken
Utgifter til engangs papirlaken faller innenfor ordinære driftskostnader som selvstendig næringsdrivende må betale. Når det gjelder laken som kan benyttes flere ganger, må pasienten få anledning til å velge om den vil ha med privat laken/håndkle eller å ta i bruk laken fysioterapeuten har. Dersom pasienten vil bruke fysioterapeutens laken, kan fysioterapeuten ta seg betalt for dette.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner