Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takster og takstbruk

Generelt om hovedtyper av takster for fysioterapeuter.


Fysioterapeuter med driftsavtale med kommune kan utløse refusjon fra trygden. Det ytes stønad til fysioterapi ved sykdom, skade eller lyte. Det er et vilkår at pasienten er henvist fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Stønad gis etter faste takster som følger av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Som hovedregel er det direkte oppgjør mellom fysioterapeuten og HELFO. Det betyr at fysioterapeuten kan kreve godtgjørelse direkte fra HELFO, og at pasienten derfor bare betaler en fastsatt egenandel til fysioterapeuten. Fysioterapeuten kan ikke kreve betaling fra pasienten for den del av behandlingen trygden dekker.

Behandling hos fysioterapeuter uten driftsavtale/ansettelse i kommunen faller utenfor trygdens refusjonsordninger/egenandelsordningene. Pasienten betaler den pris fysioterapeuten selv fastsetter.

Takstoppgjør og takstforhandlinger

Det er inngått en avtale mellom staten/KS og Norsk Fysioterapeutforbund om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunen (ASA 4303). Denne avtalen regulerer det økonomiske oppgjøret mellom staten og fysioterapeutene. Avtalen omfatter bestemmelser om forhandlingsordningen og forhandlingsgrunnlaget og fastsetter driftstilskudd og honorartakstene som er sum av refusjon og egenandel. Avtalen forhandles årlig gjennom de såkalte takstforhandlingene.

Det er honorartakstene og driftstilskuddet som er forhandlingsgjenstand. Refusjonstakstene fastsettes ensidig av staten og egenandelene utgjør differansen mellom de avtalte honorartakstene og de fastsatte refusjonstakstene. Takstene - honorartakster, refusjonsbeløp og egenandeler, fremkommer i Kap III i fysioterapiforskriften. Når en pasient har krav på det som benevnes full refusjon betyr dette dekning etter honorartakst.

Primærkontakt/sykmeldende behandler
L-takster for sykmeldende behandler

L-takstene kan benyttes også av primærkontakt/sykmeldende behandler uten driftstilskudd. Refusjon fra folketrygden forutsetter at sykmeldende behandlere ikke krever ytterligere betalt for tjenester som dekkes av takstene. Regning sendes til NAV lokalt som har bedt om erklæringen

Arbeidsplassvurdering
NAV har fra og med 1. januar 2001 anledning til å honorere fysioterapeuter som påtar seg å foreta arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV. Oppdraget består i et besøk på arbeidsplassen, og eventuelt en funksjonsundersøkelse dersom fysioterapeuten ikke har forhåndskjennskap til arbeidstakeren. Honorar for arbeidsplassvurdering følger takst L20 x 2. Skyssgodtgjørelse gis i tillegg. Veiledet tidsbruk er stipulert til inntil fire timer for funksjonsundersøkelse, arbeidsplassbesøk og rapportskriving. Ytterligere informasjon: NFFs faggruppe for ergonomi.

Terapiridning
Taksten "T99 Terapiridning" kan utløses uten driftstilskudd når krav til kompetanse og ridested er innfridd. Ytterligere informasjon: NFFs faggruppe for ridefysioterapi.

Tilleggstjenester og forbruksmateriell
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (takstforskriften) inneholder bestemmelser om hva fysioterapeuten kan ta seg betalt for ut over de fastsatte takstene. Her heter det blant annet at:

"Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi og som ikke er dekket av takstene i kapittel III [i takstforskriften]."

I notatet nedenfor redegjør vi for og gir eksempler på hva som skal forstås med tilleggstjeneste og forbruksmateriell, og hvilke krav vi mener må være oppfylt for at fysioterapeuten kan kreve betaling for en tilleggstjeneste.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner