Direkte tilgang godkjent i statsråd

Tilrådinger fra Helse- og omsorgsdepartementet om å oppheve henvisningskravet for fysioterapi og lovfeste fysioterapeut som kjernekompetanse i kommunene ble i dag behandlet i statsråd.


I tillegg til endringer knyttet til direkte tilgang og til lovfesting av en rekke profesjoner som kjernekompetanse innenfor den kommunale helse- og omsorgtjenesten, omfatter Prop. 71 L (2016–2017), som passerte statsråd i dag, en rekke andre endringer i helse- og omsorgstjenestelovgivningen. 

I proposjonen foreslår Regjeringen at endringene som gjelder direkte tilgang og lovfesting av fysioterapeut, trer i kraft fra 1. januar 2018.

Proposisjonen legges nå fram for Stortinget, der den først går til komitébehandling.

– Vi ser fram til å få disse endringene vedtatt i Stortinget i vårsesjonen, og i kraft fra 1. januar 2018, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.

Kontaktpersoner:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Kari Bente Sørlie, fung. seksjonsleder, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.